Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de statutaire directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast geeft de raad van commissarissen advies en stelt ook de beloning van de statutaire directie vast. Ook heeft de raad van commissarissen een aantal verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Hieronder zie je wie dat zijn en welke (neven)functies zij bekleden. Het register van nevenfuncties wordt samengesteld op basis van de opgaven van de commissarissen zelf en wordt periodiek geactualiseerd. De raad van commissarissen streeft naar een samenstelling die de continuïteit waarborgt en naar leeftijd, ervaring en man/vrouwverhouding evenwichtig is. Bij de selectie wordt gekeken naar de ervaring, achtergrond, vaardigheden, kennis en inzicht, waarbij het belang van een evenwichtige samenstelling nadrukkelijk wordt meegewogen.

Commissies

De raad van commissarissen heeft een aantal commissies, te weten de auditcommissie, selectie- en benoemingscommissie en remuneratiecommissie. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van de raad van commissarissen en de taken en bevoegdheden.
De werkwijze van de raad van commissarissen en de commissies is beschreven in het

Ook heeft de raad van commissarissen een profielschets van de raad van commissarissen opgesteld. Deze profielschets beschrijft de kwaliteiten waaraan de individuele commissarissen en de raad van commissarissen als geheel moeten voldoen.

Het rooster van aftreden bevat het schema met de data waarop commissarissen zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden.

GVB biedt nieuwe commissarissen een uitgebreid intern introductieprogramma aan. Het introductieprogramma bestaat uit twee dagen, waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering en de activiteiten van GVB aan de orde komen.

De beloning voor de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld door de algemene vergadering van de aandeelhouder en is gebaseerd op het Beloningsbeleid Deelnemingen en van de gemeente Amsterdam.

 

Mr. E.F. (Elfrieke) van Galen (1961)

 • Voorzitter raad van commissarissen
 • Lid remuneratiecommissie
 • Lid selectie- en benoemingscommissie

Hoofdfunctie:

 • Partner bij TheRockGroup BV

Nevenfuncties: 

 • GITP, voorzitter raad van commissarissen
 • Ymere, vice-voorzitter en lid raad van commissarissen
 • Arcadis Nederland, commissaris
 • Meerlanden, commissaris
 • Houdstermaatschappij Zuid-Holland, commissaris
 • Nederlandse Emissieautoriteit, bestuurder
 • SEKEM, non-executive board member

Drs. D. (Dave) del Canho (1966)

 • Vice-voorzitter raad van commissarissen
 • Lid auditcommissie

Hoofdfunctie:

 • Managing Partner at Del Canho & Engelfriet (Amsterdam)

Nevenfuncties:

 • Transavia Airlines BV, lid raad van commissarissen
 • OLVG, lid raad van toezicht
 • Ambassadeur van het Nationaal Holocaust Museum i.o.
 • lid van de visitatiecommissie van de Stichting Chevron Pensioenfonds (in liquidatie)

Drs. S.J. (Sigrid) van Aken (1970)

 • Voorzitter selectie- en benoemingscommissie
 • Voorzitter remuneratiecommissie

Hoofdfunctie

 • COO Novamedia B.V.
 • Directeur Nationale Goede Doelen Loterijen NV

A.H. (Albert) Bruins Slot (1955)

 • Voorzitter auditcommissie

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter college van bestuur Drenthe College

Nevenfuncties:

 • VNO/NCW Drenthe, bestuurslid
 • Economic Board Noord-Nederland, lid
 • Program Board Dutch Tech Zone, lid

P.H. (Peter) Smink (1965)

 • Lid auditcommissie

Hoofdfunctie:

 • Chief Executive en Financial Officer werkzaam bij NV Nuon Energy

Nevenfuncties:

 • Amsterdam Marketing, vice-voorzitter en lid raad van toezicht
 • Vereniging Energie-Nederland, vice-voorzitter en bestuurslid
 • Foundation Rural Energy Services (FRES), niet uitvoerend bestuurder
 • Werkgeversvereniging WENB, bestuurslid

© GVB 2019