Vlnr: Gerard Slegers, Claudia Zuiderwijk, Egbert de Vries
Leesduur 3 minuten

Verduurzamen bussenvloot Amsterdam integraal opgepakt

De OV-driehoek (gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en GVB) ondertekenden afgelopen donderdag 17 februari 2022 de intentieovereenkomst Zero Emissie Transitie Amsterdam.

Gerard Slegers, vicevoorzitter Vervoerregio Amsterdam: ‘Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst werken we als Vervoerregio verder aan onze duurzaamheidsambitie. De ambitie is als gevolg van de coronapandemie aangescherpt. Investerend de coronacrisis uit, betekent dat wij duurzame investeringen naar voren hebben gehaald om het OV in 2025 – in plaats van in 2030, emissievrij te laten rijden. Constructieve samenwerking met de betrokken partners in de regio is van groot belang om gezamenlijke ambities te behalen, dat geldt ook voor de Zero Emissie Transitie concessiegebied Amsterdam’.

Zero Emissie Transitie koppelt partijen aan elkaar

Van aanbesteding tot aanschaf en de eventueel benodigde aanpassingen in de openbare ruimte tot de inspanning om voor de medebekostiging van deze transitie de beschikbare subsidies op Europees en landelijk niveau zoveel mogelijk te benutten: de instroom van de elektrische bussen in dit concessiegebied, koppelt de drie partijen aan elkaar. Egbert de Vries, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, Water en Luchtkwaliteit gemeente Amsterdam: ‘Het is de ambitie van de gemeente Amsterdam om in 2025 binnen de ring A10 uitstootvrij te zijn voor vracht,- en bestelwagens, taxi’s, touringcars en ook OV-bussen. Kennisuitwisseling op onderwerpen als energievoorziening, locaties en logistieke vraagstukken is nodig om de transitie succesvol te laten verlopen’.

Daarom wordt er samengewerkt aan het in kaart brengen van de meest geschikte locaties voor laadinfrastructuur. Een uitdaging want, de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de regio en de beschikbaarheid van ruimte zijn beperkt. Daarom concentreert de zoektocht zich naar locaties op bestaande busstations en de directie omgeving daarvan. Waar mogelijk wordt het realiseren van laadlocaties gekoppeld aan overige verbeteringen in de openbare ruimte.

Planning instroom elektrische bussenvloot Amsterdam

‘Een schone en uitstootvrije bussenvloot draagt bij aan een bereikbaar en leefbaar Amsterdam en daar wil GVB aan bijdragen’, vertelt Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur GVB. Zuiderwijk: ‘De elektrische bussenvloot wordt in zes batches, delen, aangeschaft. Op het moment van ondertekenen van de intentieovereenkomst rijden 44 eerder in gebruik genomen elektrische bussen (twee batches) al geruime tijd rond. De derde batch van 31 bussen wordt momenteel gebouwd en wordt naar verwachting zomer 2022 in gebruik genomen. De vierde batch wordt in de tweede helft van 2023 verwacht. In 2025 beogen we een volledig elektrische bussenvloot te hebben’.

Om de elektrische bussenvloot in het concessiegebied tijdig operationeel te hebben, wordt de voortgang nauw gemonitord. Ieder kwartaal worden inspanningen en planning binnen de hele keten gezamenlijk besproken. Gerard Slegers: ‘Deze werkwijze helpt de ambitie om de hele Vervoerregio in 2025 op zero-emissiebasis te laten rijden te behalen’.

© GVB may 2024