Duurzaamheid en MVO

Groen, sociaal en veilig

GVB voert haar taak sociaal-maatschappelijk verantwoord uit. Met aandacht voor de samenleving.

Aandacht voor onze impact

Alle bedrijfsactiviteiten in het openbaar vervoer hebben impact op de samenleving. GVB streeft ernaar de positieve impact te vergroten en de negatieve impact zo klein mogelijk te houden. Zo creëren we maatschappelijke waarde. We werken aan onze maatschappelijke bijdrage vanuit drie pijlers:

  1. Groener, gezonder
  2. Sociaal ondernemen
  3. Veilig, bereikbaar, economisch sterk

Meer dan alleen OV

GVB is meer dan alleen een vervoerder: we stellen ons op als partner voor Amsterdam en spannen ons in om de stad nog prettiger te maken. Daarbij hoort dat we de milieu-impact van ons vervoer beperken. Een nieuw (serie-hybride) IJveer helpt daarbij. In goede samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam is de eerste stap gezet naar de vervanging van de oude dieselbussen door emissieloze bussen. Dat we minder CO2 en fijnstof uitstoten, maakt veel verschil voor de luchtkwaliteit in de stad.

Daarnaast gebruiken we groene stroom en dragen we bij aan de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van de stad. Zo nemen we mensen, die onder de participatiewet vallen, op in onze gelederen.

Verduurzaming stedelijke omgeving

Duurzaamheid is gemeengoed geworden. Overheden hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatverdrag van Parijs om te werken aan een reductie van de CO2-uitstoot van 95% in 2050. Het kabinet-Rutte III heeft deze doelstellingen voor Nederland overgenomen. Dit betekent dat de CO2-uitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd. Ook de gemeente heeft doelstellingen die zijn opgenomen in het duurzaamheidsconvenant met GVB in 2016.

In de OV-concessies gelden strengere eisen voor duurzame energie, afname van emissies, ISO-standaarden en rapportage daarover. In binnensteden worden strengere milieuzones ingesteld voor oudere dieselvoertuigen. Daarnaast is het landelijke Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer uit 2016 mede ondertekend door Vervoerregio Amsterdam. Ons doel is daarom onze bussen vanaf 2025 emissievrij te laten rijden. De aanbesteding hiervoor is gestart.

© GVB 2018