Governance

Rechtsvorm

GVB Holding NV is een Nederlandse structuurvennootschap. Op de organisatie is het zogenoemde “verzwakte regime” van toepassing. Dat houdt in dat de benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gebeurt. Ook de vaststelling van de jaarrekening is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. GVB heeft verschillende dochterondernemingen, of heeft een belang in ondernemingen. Het gaat hier om: GVB Exploitatie BV, GVB Veren BV, GVB Activa BV, GVB Infra BV en MEA BV.

De vennootschap heeft als doel het aanbieden van openbaar vervoer. Ook is het aanbieden van bijzonder personenvervoer, taxivervoer en overig personenvervoer is op grond van de statuten mogelijk.

Statutaire directie

De vennootschap wordt bestuurd door de statutaire directie. De statutaire directie bestaat uit drie leden, waarvan één door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot voorzitter is benoemd. De besluitvorming van de statutaire directie vindt plaats op basis van volstrekte meerderheid van stemmen. De statuten (pdf) geven onder meer regels over de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het Directiereglement (pdf). De procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap. (Aanhangsel procuratieregeling)

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Statutaire directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies en stelt ook de beloning van de statutaire directie vast. Ook komt de Raad van Commissarissen een aantal verantwoordelijkheden toe, waaronder het benoemen van de accountant.

De Raad van Commissarissen heeft een aantal commissies, te weten de Auditcommissie, Selectie- en Benoemingscommissie en Remuneratiecommissie. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de taken en bevoegdheden. De werkwijze van de Raad van Commissarissen en de commissies is beschreven in het

Ook heeft de Raad van Commissarissen een profielschets van de Raad van Commissarissen opgesteld. Deze profielschets beschrijft de kwaliteiten waaraan de individuele commissarissen en de Raad van Commissarissen als geheel aan voldoen.

Algemene Vergadering van de aandeelhouder

De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van GVB.

Dividendbeleid

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GVB bepaalt welk deel van de winst wordt gereserveerd en welk deel als dividend wordt uitgekeerd. De (tussentijdse) dividenduitkeringen vinden plaats aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en onze statuten.

Bezoldigingsbeleid

De Algemene Vergadering van de Aandeelhouder heeft het Bezoldigingsbeleid statutaire directie vastgesteld. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de statutaire directie vast. Zie het remuneratierapport 2016.

Accountant

De Raad van Commissarissen benoemt de accountant. De opdracht aan de accountant voorziet onder andere in de jaarlijkse controle van het jaarverslag en de jaarrekening. De accountant is aanwezig in de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin de raad besluit over de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening.

Nederlandse Corporate Governance Code

GVB Holding NV onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code (oud). De Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van de aandeelhouder. De meeste principes en aanbevelingen worden door GVB opgevolgd. Op de onderdelen waarop wordt afgeweken, wordt een toelichting naleving 2016 gegeven. De statutaire directie en de Raad van Commissarissen verantwoorden zich ook in het jaarverslag over het onderwerp governance.

Op 8 december 2016 is de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code vastgesteld. Ook is er een nieuwe toelichting op hoe GVB deze code naleeft.

Gedragscode en klokkenluidersregeling

In de Gedragscode GVB (pdf) is aangegeven wat GVB van haar medewerkers in termen van gedrag en handelen verwacht. Ook beschikt GVB over een klokkenluidersregeling (pdf) waarin een vermoeden van een misstand over GVB door GVB-medewerkers (al dan niet in dienst van GVB) kan worden gemeld. De regeling beschrijft de procedure en de bescherming die melders (klokkenluiders) krijgen. De klokkenluidersregeling is goedgekeurd door het directieteam en maakt deel uit van de cao.