Corporate governance

Corporate governance

Hoe GVB bestuurd wordt en wat de rol is van onze aandeelhouder en Raad van Commissarissen staat beschreven in de statuten, Nederlandse Corporate Governance Code, een aantal reglementen en gedragscodes.

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur door de statutaire directie, raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Hun rollen, verplichtingen en rechten worden bepaald door boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten. Daarnaast is de Nederlandse Corporate Governance Code van belang en de reglementen van de verschillende organen van GVB Holding NV.

Statuten

De werkwijze van de statutaire directie, raad van commissarissen en de commissies is beschreven in:

Corporate Governance Code

GVB Holding NV onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code. De Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van aandeelhouders. De meeste principes en aanbevelingen worden door GVB opgevolgd. Op de onderdelen waarop wordt afgeweken, wordt een toelichting naleving 2022 gegeven. De statutaire directie en de raad van commissarissen verantwoorden zich ook in het jaarverslag over het onderwerp governance.

Rechtsvorm

GVB Holding NV is een Nederlandse structuurvennootschap. Op de organisatie is het zogenoemde “verzwakte regime” van toepassing. Dat houdt in dat de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders gebeurt. Ook de vaststelling van de jaarrekening is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van aandeelhouders. GVB heeft verschillende dochterondernemingen of heeft een belang in ondernemingen:

  • GVB Exploitatie BV: openbaar vervoer per bus, tram en metro in de Concessie Amsterdam, beheer en onderhoud voertuigen.
  • GVB Veren BV: de veerdiensten over het IJ en Noordzeekanaal (exploitatie) en het beheer en onderhoud van de veren, ponten en infrastructuur.
  • GVB Activa BV: beheer strategische bedrijfsmiddelen, waaronder metro’s, trams, bussen, werkplaatsen en het OV-chipkaartsysteem.
  • GVB Infra BV: beheer en onderhoud van de railinfrastructuur voor metro en tram.
  • GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV: ontwikkeling en exploitatie van commerciële activiteiten op metrostations, bijdragen aan de verblijfskwaliteit op de Amsterdamse metrostations.
  • GVB Commercieel Vervoer BV: personenvervoer als aanvulling op het openbaar vervoer. Een voorbeeld is de Gelderlandpleinlijn, die in publiek-private samenwerking tot stand is gekomen.

De vennootschap heeft als doel het aanbieden van openbaar vervoer. Ook is het aanbieden van bijzonder personenvervoer, taxivervoer en overig personenvervoer is op grond van de statuten mogelijk.

Algemene Vergadering van aandeelhouders

De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam zijn de enige aandeelhouders van GVB.

Dividendbeleid

De Algemene Vergadering van aandeelhouders van GVB bepaalt welk deel van de winst wordt gereserveerd en welk deel als dividend wordt uitgekeerd. De (tussentijdse) dividenduitkeringen vinden plaats aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en onze statuten.

Verantwoording

Ieder jaar publiceren we het jaarverslag. Daar laten we zien wat we het afgelopen jaar bereikt hebben.

Bezoldigingsbeleid

De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft het Bezoldigingsbeleid statutaire directie vastgesteld. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging van de statutaire directie vast. Zie het remuneratierapport 2022.

Procuratie

Het Aanhangsel procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap.

Accountant

De raad van commissarissen benoemt de accountant. De opdracht aan de accountant voorziet onder andere in de jaarlijkse controle van het jaarverslag en de jaarrekening. De accountant is aanwezig in de vergadering van de raad van commissarissen waarin de raad besluit over de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening.

Gedragscode en klokkenluidersregeling

In de Gedragscode GVB (pdf) is aangegeven wat GVB van haar medewerkers in termen van gedrag en handelen verwacht. Ook beschikt GVB over klokkenluidersregeling (pdf) waarin een vermoeden van een misstand over GVB door GVB-medewerkers (al dan niet in dienst van GVB) kan worden gemeld. De regeling beschrijft de procedure en de bescherming die melders (klokkenluiders) krijgen. De klokkenluidersregeling is goedgekeurd door het directieteam en maakt deel uit van de cao.

© GVB april 2024