Governance

Governance bij GVB

Hoe zorgen we voor goed en integer bestuur bij GVB? En wie houdt er toezicht op het bestuur?

Rechtsvorm

GVB Holding NV is een Nederlandse structuurvennootschap. Op de organisatie is het zogenoemde “verzwakte regime” van toepassing. Dat houdt in dat de benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gebeurt. Ook de vaststelling van de jaarrekening is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. GVB heeft verschillende dochterondernemingen, of heeft een belang in ondernemingen. Het gaat hier om:

  • GVB Exploitatie BV
  • GVB Veren BV
  • GVB Activa BV
  • GVB Infra BV
  • GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV
  • GVB Commercieel Vervoer BV.

De vennootschap heeft als doel het aanbieden van openbaar vervoer. Ook is het aanbieden van bijzonder personenvervoer, taxivervoer en overig personenvervoer is op grond van de statuten mogelijk.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van GVB.

Dividendbeleid

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GVB bepaalt welk deel van de winst wordt gereserveerd en welk deel als dividend wordt uitgekeerd. De (tussentijdse) dividenduitkeringen vinden plaats aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en onze statuten.

Bezoldigingsbeleid

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het Bezoldigingsbeleid statutaire directie vastgesteld. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de statutaire directie vast. Zie het remuneratierapport 2020.

Accountant

De Raad van Commissarissen benoemt de accountant. De opdracht aan de accountant voorziet onder andere in de jaarlijkse controle van het jaarverslag en de jaarrekening. De accountant is aanwezig in de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin de raad besluit over de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening.

Nederlandse Corporate Governance Code

GVB Holding NV onderschrijft de Nederlandse Corporate Governance Code. De Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De meeste principes en aanbevelingen worden door GVB opgevolgd. Op de onderdelen waarop wordt afgeweken, wordt een toelichting naleving 2019 gegeven. De statutaire directie en de Raad van Commissarissen verantwoorden zich ook in het jaarverslag over het onderwerp governance.

Gedragscode en klokkenluidersregeling

In de Gedragscode GVB (pdf) is aangegeven wat GVB van haar medewerkers in termen van gedrag en handelen verwacht. Ook beschikt GVB over een klokkenluidersregeling (pdf) waarin een vermoeden van een misstand over GVB door GVB-medewerkers (al dan niet in dienst van GVB) kan worden gemeld. De regeling beschrijft de procedure en de bescherming die melders (klokkenluiders) krijgen. De klokkenluidersregeling is goedgekeurd door het directieteam en maakt deel uit van de cao.

© GVB march 2021